Tierpark Chemnitz im März 2011
  • Chemnitz 03102b Chemnitz 03102b
  • Chemnitz 03111b Chemnitz 03111b
  • Chemnitz 03140b Chemnitz 03140b
  • Chemnitz 03149b Chemnitz 03149b
  • Chemnitz 03151b Chemnitz 03151b
  • Chemnitz 03186b Chemnitz 03186b